Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. TGG - Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính Quý I năm 2022
  2. 15:12 28/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2022
  2. 15:10 28/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý I/2022
  2. 15:09 28/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021
  2. 13:57 30/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
  2. 13:56 30/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
  2. 13:55 30/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021
  2. 16:33 21/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2021
  2. 16:31 21/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2021
  2. 16:30 21/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu trên BCTC Quý III năm 2021
  2. 13:24 19/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2021
  2. 13:22 19/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2021
  2. 13:21 19/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu trên BCTC bán niên đã được kiểm toán năm 2021.
  2. 14:00 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2021 đã được kiểm toán.
  2. 13:58 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2021.
  2. 12:54 20/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2021.
  2. 12:49 20/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CV giải trình về tình hình HĐKD chính và số liệu BCTC chênh lệch trước và sau Kiểm toán.
  2. 10:26 23/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2021.
  2. 10:25 20/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình BCTC quý 1 năm 2021.
  2. 10:24 20/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải Trình số liệu BCTC năm 2020.
  2. 10:23 07/04/2021
  3. DOWNLOAD