Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. Giải trình số liệu trên BCTC Quý III năm 2021
  2. 13:24 19/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2021
  2. 13:22 19/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2021
  2. 13:21 19/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu trên BCTC bán niên đã được kiểm toán năm 2021.
  2. 14:00 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2021 đã được kiểm toán.
  2. 13:58 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2021.
  2. 12:54 20/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2021.
  2. 12:49 20/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CV giải trình về tình hình HĐKD chính và số liệu BCTC chênh lệch trước và sau Kiểm toán.
  2. 10:26 23/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2021.
  2. 10:25 20/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình BCTC quý 1 năm 2021.
  2. 10:24 20/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải Trình số liệu BCTC năm 2020.
  2. 10:23 07/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.
  2. 10:21 31/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC quý 4 năm 2020 lần 2.
  2. 10:18 27/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu trên BCTC quý 4 lần 2 năm 2020.
  2. 10:17 27/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình về việc công bố BCTC quý 4 lần 2.
  2. 10:16 27/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020.
  2. 10:14 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu trên BCTC quý 4 năm 2020.
  2. 10:13 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020.
  2. 10:12 20/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. CV giải trình BCTC quý 3 năm 2020.
  2. 10:11 20/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
  2. 10:10 14/08/2020
  3. DOWNLOAD