Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.
  2. 10:21 31/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC quý 4 năm 2020 lần 2.
  2. 10:18 27/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu trên BCTC quý 4 lần 2 năm 2020.
  2. 10:17 27/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình về việc công bố BCTC quý 4 lần 2.
  2. 10:16 27/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020.
  2. 10:14 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu trên BCTC quý 4 năm 2020.
  2. 10:13 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020.
  2. 10:12 20/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. CV giải trình BCTC quý 3 năm 2020.
  2. 10:11 20/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
  2. 10:10 14/08/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020.
  2. 10:08 20/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình số liệu BCTC quý 2 năm 2020.
  2. 10:07 20/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC quý I năm 2020.
  2. 10:05 17/04/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình BCTC quý I năm 2020.
  2. 10:04 17/04/2020
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC tổng hợp kết thúc năm 2019 đã được kiểm toán.
  2. 09:59 30/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. CV giải trình số liệu BCTC đã kiểm toán năm 2019.
  2. 09:58 30/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC hợp nhất kết thúc năm 2019 đã kiểm toán.
  2. 10:00 28/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. CV đính chính BCTC quý 4 năm 2019.
  2. 09:56 16/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC hợp nhất quý 4 năm 2019.
  2. 09:54 16/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC quý 4 năm 2019.
  2. 09:49 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình BCTC quý 4 năm 2019.
  2. 09:48 20/01/2020
  3. DOWNLOAD