Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019.
  2. 09:46 18/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình BCTC quý 3 năm 2019.
  2. 09:45 18/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC 6 tháng đầu năm 2019
  2. 09:45 15/08/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính bán niên năm 2019.
  2. 09:44 15/08/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019.
  2. 09:43 19/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình BCTC quý 2 năm 2019.
  2. 09:41 19/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019.
  2. 09:39 19/04/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình BCTC Q1.2019.
  2. 09:39 19/04/2019
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC năm 2018 đã được kiểm toán CPTG.
  2. 09:38 29/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình 2018.
  2. 09:36 29/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 4/2018.
  2. 09:35 18/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình quý 4.
  2. 09:33 18/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018.
  2. 09:32 19/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CV giải trình BCTC quý 3 năm 2018.
  2. 09:31 19/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
  2. 09:29 14/08/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CV giải trình.
  2. 09:28 14/08/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018.
  2. 09:26 20/07/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình BCTC quý 2.
  2. 09:25 20/07/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018.
  2. 09:23 18/04/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình BCTC Quý 1.
  2. 09:21 18/04/2018
  3. DOWNLOAD