Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. TGG - Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021
  2. 17:19 25/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông qua bộ tài liệu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021
  2. 18:23 22/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021
  2. 16:57 17/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp và Dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021
  2. 18:30 04/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản, Nghị quyết thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 17:00 06/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG bổ sung Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT, TV BKS
  2. 13:51 05/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung , tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 21:15 01/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế nội bộ + Quy chế HĐQT công ty
  2. 21:13 01/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường phần 6
  2. 13:31 26/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường phần 5
  2. 11:34 26/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường phần 4
  2. 15:21 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường phần 3
  2. 15:20 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường phần 2
  2. 15:20 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường phần 1
  2. 15:19 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 14:13 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức và những nội dung chính trong cuộc họp ĐHĐCĐ bât thường năm 2021
  2. 14:12 14/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản, Nghị quyết được thông qua trong ĐHCĐ thường niên năm 2021.
  2. 16:38 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 01.Tờ trình thông qua BCTC.
  2. 16:38 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 02.Tờ trình lựa chọn Đv Kiểm toán.
  2. 16:36 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 03.Tờ trình trả thù lao.
  2. 16:35 01/07/2021
  3. DOWNLOAD