Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. 5.Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018 (Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018).
  2. 17:16 16/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. 6.Tờ trình thu lao HDQT, BKS 2018 (Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018).
  2. 17:13 16/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. 8.Tờ trình thay đổi điều lệ (Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018).
  2. 17:12 16/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. 8.1.TGG điều lệ (Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018).
  2. 17:10 16/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. 9.Tờ trình thay đổi quy chế quản trị (Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018).
  2. 17:09 16/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. 9.1.TGG Quy chế quản trị (Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018).
  2. 17:08 16/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. 10.Tờ trình niêm yết (Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018).
  2. 17:07 16/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. 11.Tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu (Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018).
  2. 17:05 16/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.
  2. 16:59 25/01/2018
  3. DOWNLOAD