Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. 01.Tờ trình thông qua BCTC.
  2. 16:38 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 02.Tờ trình lựa chọn Đv Kiểm toán.
  2. 16:36 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 03.Tờ trình trả thù lao.
  2. 16:35 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 04.Tờ trình PA phân chia lợi nhuận.
  2. 16:34 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 05.Tờ trình thông qua số tv HĐQT.
  2. 16:34 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 06.Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT.
  2. 16:33 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 07.Tờ trình thay đổi tv BKS.
  2. 16:32 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 08.Tờ trình thay đổi tên công ty.
  2. 16:31 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 09.Tờ trình Bs ngành nghề KD.
  2. 16:30 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 10.Tờ trình sửa điều lệ cty.
  2. 16:29 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 11.Tờ trình thông qua các quy chế.
  2. 16:26 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 12.Tờ trình ủy quyền cho HĐQT.
  2. 16:24 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 13.Thông qua PA phát hành CP riêng lẻ.
  2. 16:23 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo ban kiểm soát.
  2. 16:12 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình HĐ HĐQT.
  2. 16:10 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 1.Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:32 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 2.Bao cao cua Ban TGĐ (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:32 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 3.Báo cáo hoạt động của BKS (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:31 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 4.TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2020 (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:30 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 5.Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:30 18/06/2021
  3. DOWNLOAD