Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. 6.Tờ trình thù lao HĐQT, BKS (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:29 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 7.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021 (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:28 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 8..Báo cáo HDQT tai DHCD 2021 (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:28 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 9.Tờ trình nhân sự thành viên HĐQT,BKS (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:27 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 10.Danh sach tu nhiem va ứng cử đề cử (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:26 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 11.Tờ trình thay đổi tên công ty (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:25 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 12.TT thay đổi ngành nghề KD (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:24 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 13.tờ trình sửa đổi điều lệ (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:24 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 14.TT Quy chế nội bộ, HĐQT, BKS (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:23 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 15. TT ủy quyền HĐQT (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:22 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 16.Tờ trình số lượng thành viên HĐQT (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:22 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 17.BB ĐHĐCĐ 2020 dự thảo (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:21 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 18.Bien ban kiem phieu (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:20 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 19.Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 2021 (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:20 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 20.Danh sach ứng cử đề cử (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:19 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 21.Giấy đăng ký tham dự (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:18 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 22.Giấy ủy quyền (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:18 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 23.Mẫu Đề cử BKS (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:17 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 24.Mẫu đề cử HĐQT (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:16 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 25.Mẫu ưng cử BKS (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:15 18/06/2021
  3. DOWNLOAD