Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. 26.Mẫu Ứng cử HDQT (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:15 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 27.NQ HĐCĐ 2021 dự thảo (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:14 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 28.Nguyên tắc biểu quyết 2021 (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:14 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 29.Phieu bieu quyet thong qua noi dung_R1 (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:13 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 30. QUY CHE BAU CU HĐQT BKS (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:12 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 31.Quy chế làm việc của Đại hội 2021 (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:12 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 1. SYLL HDQT TRỊNH VĂN BẢO Chủ THĐQT (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:11 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 2. So yeu ly lich_Vo Kim Nguyen (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:09 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 3. So yeu ly lich_Ho Le Hoang Anh Trưởng BKS (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:09 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 4. Lý lịch TV HĐQT ông Lê Quang Nhuận TVHĐQT (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:06 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 5. Lý lịch TV HĐQT TGG ông Lục Tấn Huy (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:06 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 6. So yeu ly lich_Pham Minh Vuong- BKS (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:05 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 7. SYLL Nguyễn Thị Đông (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:04 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 8. SYLL Nguyễn Thị Mai Hương (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:02 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 13.1 điều lệ công ty đại chúng (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:02 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 14.1 Quy chế quản trị công ty (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 23:01 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 14.2 quy chế HĐQT (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 22:59 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. 14.3 Quy chế ban kiểm soát (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 22:56 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp gửi UB, sở (Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3).
  2. 15:52 28/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020
  2. 15:52 28/05/2021
  3. DOWNLOAD