Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư tại CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) cho bên có liên quan là CTCP Louis Holdings
  2. 17:24 08/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc đính chính lại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 17:23 08/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo đính chính về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 16:22 07/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết HĐQT về việc đính chính NQ HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 16:21 07/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc thoái vốn đã đầu tư tại Công ty cổ phần Du lịch Ao Giời - Suối Tiên
  2. 16:55 28/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 17:00 24/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 16:59 24/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc Thành lập Ban kiểm toán nội bộ, Bổ nhiệm Trưởng Ban và Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
  2. 11:33 18/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2021
  2. 11:17 28/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo thay đổi người có liên quan ông Vũ Anh Sinh - PTGĐ
  2. 08:27 25/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2021
  2. 09:29 18/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế Công ty TNHH Kiêm toán Nhân Tâm Việt
  2. 11:11 12/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11
  2. 11:26 04/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con là Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP
  2. 17:17 30/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Angrimex Furious
  2. 17:16 30/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương vay vốn tại bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings
  2. 16:38 22/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
  2. 11:54 22/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng
  2. 16:29 08/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần DAP - VINACHEM
  2. 16:29 08/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc đầu tư bằng hình thức mua cổ phần của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng
  2. 14:47 08/12/2021
  3. DOWNLOAD