Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc bán một phần cổ phần mà Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần DAP - VINACHEM
  2. 11:18 08/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty
  2. 16:32 07/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc dời địa chỉ trụ sở chính Công ty về thành phố Hồ Chí Minh
  2. 14:21 06/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
  2. 14:18 06/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ là CTCP Louis Holdings
  2. 17:05 30/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
  2. 16:08 26/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
  2. 16:07 26/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Công văn cải chính thông tin theo quyết định số 324/QĐ-XPVPHC ngày 12/11/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  2. 17:54 18/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thành Nhân
  2. 14:30 12/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ là CTCP Louis Holdings
  2. 13:56 11/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Đỗ Thành Nhân
  2. 13:55 11/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư góp thêm vốn vào CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC
  2. 16:40 08/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ là Ông Đỗ Thành Nhân
  2. 14:28 05/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021
  2. 17:37 03/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của công ty bán cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán APG
  2. 16:34 03/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Louis Land
  2. 16:06 03/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh
  2. 15:42 01/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của Công ty tại Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh
  2. 15:40 01/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu Công ty của Công ty cổ phần Louis Holdings
  2. 15:53 28/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC
  2. 16:33 26/10/2021
  3. DOWNLOAD