Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của công ty mua cổ phiếu Công ty cổ phần SAMETEL
  2. 15:37 26/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của công ty bán cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 10:34 21/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc bán cổ phần mà Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần chứng khoán APG
  2. 10:31 21/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo đăng ký bán cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán APG
  2. 13:26 20/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ra Nghị quyết về việc thành lập Công ty con là Công ty TNHH MTV Kho vận Wings Global
  2. 17:01 18/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo đăng ký mua cổ phiếu Công ty cổ phần SAMETEL
  2. 10:36 18/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Bà Trần Duy Kiều
  2. 08:24 14/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thay đổi mô hình Báo cáo tài chính công ty
  2. 14:03 13/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Đính chính CBTT Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồ Hưng
  2. 14:03 13/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hồ Hưng
  2. 16:00 12/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
  2. 14:38 12/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT Công văn Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Louis Capital
  2. 11:08 11/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Land
  2. 09:21 06/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ra Nghị quyết về việc tạm hoãn thực hiện nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
  2. 13:22 05/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ra Nghị quyết về việc hủy bỏ NQ HĐQT sô 31/2021/TGG/NQ-HĐQT ngày 22/09/2021 và thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021
  2. 13:20 05/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
  2. 16:46 30/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG- Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Bà Trần Duy Kiều
  2. 14:44 29/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ra Nghị quyết về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Tân Thành
  2. 12:10 29/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Holdings
  2. 11:01 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ra Nghị quyết thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh phương thức hợp tác kinh doanh Dự án Nhà văn hóa Long Xuyên (cũ)
  2. 15:59 22/09/2021
  3. DOWNLOAD